Privacyverklaring

Boschhuizen coaching, praktijkhoudend aan Ijsbaanpad 9, 1076 CV te Amsterdam en aan Herenweg 115 te Haarlem/Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.boschuizencoaching.nl

+31637196176

info@boschhuizencoaching.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Boschhuizen Coaching verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • CV
 • Facturatiegegevens
 • Aantekeningen tijdens een coaching traject, workshop of training

 

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummer, ras, godsdienst overtuiging of andere gegevens die op dit moment onder de huidige bijzondere persoonsgegevens vallen. Indien dit wel het geval is in kader van een subsidie regeling dan gelden de voorwaarden die vallen binnen de subsidieregeling.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Boschhuizen Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om de facturatie en betaling af te handelen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals voor de belastingaangifte
 • Om marketingdoeleinden indien je daar zelf akkoord voor hebt gegeven (opt-in website)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Boschhuizen Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen of programma’s, zonder dat daar een mens (een medewerker van Boschhuizen Coaching) bij betrokken is.

 

Hoe lang bewaren wij contactgegevens?

Boschhuizen Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Na de termijn van 2 jaar waarin geen contact meer is geweest tussen de persoon en Boschhuizen Coaching worden alle persoonsgegevens verwijderd. Reden voor deze termijn is dat de ervaring leert dat binnen de termijn van 2 jaar personen alsnog een vervolg sessie kunnen plannen.  Je hebt altijd het recht om te verzoeken de persoonsgegevens eerder te doen verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden?

Boschhuizen Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boschhuizen Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

YINC International

Boschhuizen coaching maakt gebruik van het YINC platform voor het afnemen van een individuele meting, het Odin Development Compass (ODC) . Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten met YINC International BV. Het is YINC International niet toegestaan om de persoonsgegevens die opgeslagen zijn en verwerkt voor de meting te gebruiken voor anderen doeleinden dan de te leveren dienst. In geanonimiseerde vorm mag YINC  International de gegevens wel gebruiken voor statistische doeleinden. YINC International heeft al haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring laten tekenen waarin staat opgenomen dat zij geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens.

Het email adres wordt pas na akkoord van de persoon door Boschhuizen Coaching aan YINC International verstrekt. YINC International verstrekt vervolgens een persoonlijke inlogcode waarmee de persoon zelf inlogt op het online platform en de meting maakt.

De meting geeft inzicht in natuurlijke drijfveren, aanpassingen en potentie en wordt tijdens training/coachingstrajecten ingezet. Hiertoe wordt de persoonlijke uitslag per mail door Boschhuizen Coaching aan de persoon verzonden. De inhoud van de mail wordt na 24 uur definitief verwijderd uit de inbox van Boschhuizen Coaching.

Al bovenstaande voorwaarden gelden ook voor derden of subverwerkers die in dienst van Boschhuizen Coaching of YINC International werken.

Bij het eindigen van de overeenkomst met YINC zullen alle persoonsgegevens in opdracht van Boschhuizen Coaching geretourneerd worden en alle digitale kopieën vernietigd worden, YINC International zal aan Boschhuizen Coaching verklaren dat dit gebeurd is.

 

Zorg Zeker Accountancy

Aan Zorg Zeker Accountancy hebben wij de financiële administratie uitbesteed. Zorg Zeker Accountancy verklaart zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die in het kader van hun dienstverlening door hen wordt verwerkt. Hiertoe zijn diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze zijn opgenomen in de verwerkersovereenkomst die Boschhuizen Coaching met hen gesloten heeft.

 

Vrijdagonline

Vrijdagonline is de bouwer van de website van Boschhuizen Coaching. Op de website werken wij met een contactformulier waar je persoonsgegevens achterlaat (naam, emailadres en coachvraag).Voor de beveiliging van onze website hebben wij een SSL certificaat, te herkennen aan de s in https:// op onze website: https://www.boschhuizencoaching.nl

Hiermee zorgt Boschhuizen Coaching ervoor dat je op een veilige manier privacy gevoelige gegevens kunt delen met ons.

 

Indien je inzicht wil in de verwerkersovereenkomsten, neem dan contact met ons op.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Boschhuizen coaching maakt op dit moment geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boschhuizen Coaching. Je hebt ook het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand of dossier naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt dit verzoek sturen naar info@boschhuizencoaching.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Boschhuizen Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boschhuizen Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@boschhuizencoaching.nl

 

De genomen maatregelen betreffen: beveiliging van laptop, o.a. door middel van wachtwoordbeveiliging en uitgebreide, updated veiligheidsscan (Bitdefender Antivirus Plus). We zullen ons blijvend informeren over de stand van de techniek en passende maatregelen nemen indien nodig om het beveiligingsniveau te behouden.

 

Meldplicht datalek

Zodra er een datalek wordt ontdekt dan zal Boschhuizen Coaching alle betrokkenen op de hoogte brengen en zullen we het binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de melding wordt de aard van het datalek, de betrokkenen, de aard van de persoonsgegevens, het aantal en de gevolgen van het datalek opgenomen.

We zullen vervolgens alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de APG te voorkomen en deze maatregelen ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.